Umowa licencyjna a 50 koszty uzyskania przychodu

Pobierz

Biura ww.. Rodzaje działalności objęte prawami autorskimiJun 21, 20214 days agoPodwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% można zastosować w przypadku, gdy podatnik (twórca) uzyska przychód za wykonanie utworu oraz gdy dokona rozporządzenia prawami autorskimi do tego utworu, tj. gdy przejdą one na zamawiającego utwór lub gdy udzieli licencji na korzystanie z niego.Zdaniem Ministerstwa Finansów nic nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot wypłacający uwzględniał 50% koszty uzyskania przychodów również przy wypłacie tego rodzaju wynagrodzenia za miesiąc, w którym twórca przebywał na urlopie, czy też na zwolnieniu lekarskim, gdyż wynagrodzenie to również może mieć charakter częściowej wypłaty należnego honorarium.Należy jednak zwrócić uwagę, że rozliczanie pracownika z kosztami 50% jest możliwe tylko wówczas, gdy umowa o pracę stwierdza, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu stanowi wyodrębnioną część wynagrodzenia.Jan 4, 2022Łączne zryczałtowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, stosowane m.in. przy kalkulowaniu zaliczek podatkowych przy umowach zlecenia i o dzieło, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli w 2017 r. kwoty 42.764 zł (art. 22 ust..

Standardowe koszty przy umowach o dzieło wynoszą 20 proc.

W niektórych przypadkach nie można jednak ich zastosować.. Inaczej jest traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu wykonywania usług na .Możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu zależy od faktycznych okoliczności towarzyszących powstawaniu umówionego dzieła.. Przede wszystkim stanowią 50% uzyskanego przez podatnika przychodu.W dniu 13 października 2011 r. wpłynął do tut.. 50% KUP może być w przypadku przekazania autorskich praw majątkowych - a tego przy udzielaniu licencji nie robisz.. Warto również odnotować, że w roku podatkowym łączne podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 85 528 zł.Zgodnie z art. 22 ust.. 528 zł rocznie (tzn. 50% wynagrodzenia 171.056 zł).. 9a ustawy o PIT).Koszty uzyskania przychodów w zryczałtowanej wysokości 50% można zastosować, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego.. zatem w celu zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% dla umowy licencyjnej na korzystanie z wynalazku nie ma potrzeby szukania w takiej umowie cech innych umów (np. umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), gdyż taka umowa - z mocy powołanego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uprawnia do …Należy pamiętać, że 50% koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, jak również umowy o przeniesienie prawa własności wynalazku bądź innej podobnej..

9 pkt 4 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust.. Poniżej możecie znaleźć najważniejsze informacje na ten temat (to zaktualizowany news sprzed dóch lat).W dniu 08.09.2011 r. został złożony ww.. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu opłaty licencyjnej otrzymanej w pierwszym roku trwania umowy.Limity wynagrodzeń objętych podwyższonymi 50% kosztami uzyskania przychodu w 2021 r. Limit kosztów autorskich wynosi 85.. Ustalenie, czy dana umowa o dzieło może zostać rozliczona z zastosowaniem 50% Kup wymaga indywidualnej analizy każdego przypadku.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził właśnie, że 50 proc. koszty autorskie można stosować tylko do określonych kategorii dzieł.. A zatem przepis ten uzależnia możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od tego, czy rezultat pracy stanowi przedmiot prawa autorskiego.. Jednak od roku 2013 art. 22 ust.. Podatek w rezultacie płacony jest od przychodu.Temat: Umowa o dzieło z licencją - stawka 20% czy 50% kosztów..

9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały potrącone 50% koszty uzyskania przychodu.

Wtedy kosztów nie rozlicza się wcale.. 9 pkt.. Marcin Nowak Specjalista ds. kadr i płac Temat: Umowa o dzieło z licencją - stawka 20% czy 50% kosztów.Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że 50% koszty uzyskania przychodów dotyczą przeniesienia autorskich praw majątkowych.. Aktualnie koszty uzyskania przychodu w przypadku umów z przeniesieniem praw autorskich (artyści, dziennikarze, naukowcy) wynoszą 50% i nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.. Jeżeli w mojej umowie o dzieło przedmiotem umowy jest zdjęcie panoramiczne stworzone przeze mnie z dwóch zdjęc składowych mojego autorstwa to chyba mogę uznać to za utwór zgodnie z ustawą o prawach autorskich.50% koszty uzyskania przychodu dla twórców.. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu zawartej umowy licencyjnej.Albo umowa licencyjna, albo umowa o dzieło, albo zlecenie.. Co do zasady limit ten przysługuje ze wszystkich tytułów, stąd ustala się go od przychodu wynoszącego 171.056 zł.Limit kosztów autorskich wynosi obecnie 85 528 zł.. Można skorzystać z tych kosztów również wtedy, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu - czyli gdy przejdą one na zleceniodawcę lub gdy udzieli licencji na .Podsumowujemy 50% koszty uzyskania przychodu w 2020 roku..

12 do przychodów z działalności gospodarczej nie mają zastosowania koszty, o których mowa w art. 22 ust.

W 2020 roku wciąż obowiązują przepisy ustanowione w 2018 roku, poważnie ograniczające to, komu przysługują 50% koszty uzyskania przychodu.. Kwotę przychodu ustala się w odmienny sposób przy korzystaniu z praw autorskich w przypadku wyżej wymienionych zawodów i dla przychodów wynikających z .W przypadku osoby, która uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło, przysługują zgodnie z przepisem art. 22 ust.. 3 ustawy PIT, a więc koszty w wysokości 50%.Zakup licencji oraz sposób jej rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów zależy przede wszystkim od wartości i długości przewidywanego okresu, w którym nabyta licencja będzie użytkowana w ramach działalności gospodarczej.. Spółka z o.o. zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odprowadziła zaliczkę na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.Powyższy sposób określenia kosztów w wysokości 50% nie ma zastosowania do przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt