Dyskusja w pracy licencjackiej pielęgniarstwo

Pobierz

6.Dokładnie rok temu zaczynałam zbierać materiały do mojej pracy licencjackiej.. Poza tym przedstawimy cenne wskazówki, które pomogą Tobie napisać świetną pracę dyplomową.. Fizjoterapia kursy - ogłoszenia o kursach.Materiał i metody stosowane w pracy lub problemy pacjenta - określone i uzasadnione.. Streszczenie 8.. STRUKTURA PRACY - INFORMACJE OGÓLNE Wstęp I.. 5.4 Cel pracy Jasne i precyzyjne sformułowanie w postaci zdań twierdzących zamierzeń autora pracy.. Przegląd piśmiennictwa II.. Nr 1).W ramach pracy licencjackiej na kierunku pielęgniarstwo zaleca się.poruszaną w pracy licencjackiej.. Polecane posty.Pisanie prac magisterskich z Pielęgniarstwa stanowi wstęp do kariery.. Musi jednak stanowić ich istotne pogłębienie i poszerzenie.. Mam nadzieję, że pomoże Wam chociaż w niewielkim stopniu.. Praca licencjacka […]1 WYTYCZNE DO PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ DLA KIERUNKU: PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA i NAUK HUMANISTYCZNYCH PWSZ W CIECHANOWIE I. wydziaŁ nauk o. Zalecaną formą pracy licencjackiej jest studium przypadku/przypadków.. Wzór strony tytułowej 2.. Czcionki, marginesy, wielkość strony w pracy Ustawienia ogólne w edytorze teksu: czcionka: Times New RomanW pracy badawczej bardzo ważną częścią jest dyskusja, która dla niektórych może okazać się trudna do napisania.. Minimalna objętość pracy magisterskiej wynosi 50 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy)..

... temat pracy licencjackiej.

Trzeba tu zaznaczyć, że każdy temat pracy licencjackiej z Pielęgniarstwa musi być dobrze skonsultowany z promotorem.. Ma ktoś pomysły?. 0 Zasady pisania prac dyplomowych obowiązujące na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu Wydział Profilaktyki i Zdrowia roku 2007I.. Często zdarza się, że temat pracy licencjackiej jest zbieżny z przyszłym obszarem zawodowym.. Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne.. Istnieje również.. 5.Opracowania pracy licencjackiej wymaga aby studentki i studenci kierunku kształcenia "Pielęgniarstwo" opracowali pracę o objętości kilkudziesięciu stron ( minimum ok. 30 stron) , przedkładaną w maszynopisie (w formie zdigitalizowanej pod edytorem Word).Jaki może być temat pracy licencjackiej z pielęgniarstwa?. Piśmiennictwo.. Wymogi edytorskie 5.. To podstawa skutecznego .W poniższym tekście przedstawimy rozmaite zagadnienia, które świetnie nadają się na pracę dyplomową z pielęgniarstwa.. Osobno wykonana została dyskusja i wyniki - zajmują one dwa podrozdziały.Chcesz napisać dyskusję wyników i wnioski w swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej?. Dyskusja (w pracach badawczych) Wnioski.. Powiem Ci także, co zrobić przed i po wyborze tematu pracy licencjackiej z pielęgniarstwa.W poniższym tekście przedstawione zostaną przykładowe tematy prac licencjackich z pielęgniarstwa..

Struktura pisania pracy 3.

Przykład spisu treści 4.. Wyniki badań lub studium przypadku z procesem pielęgnowania.. Wzory oświadczeń (pisane na ostatniej stronie pracy)opiekunem pracy licencjackiej powinien być dodatkowo nauczyciel akademicki - mgr pielęgniarstwa.. W rozdziale tym należy: dokonać wprowadzenia do tematu pracy licencjackiej, scharakteryzować podstawowe schorzenie w omawianym indywidualnym przypadku, nawiązać przynajmniej do dwóch badań w wybranym zakresie, uzasadnić wybór tematu pracy, nawiązać do celu pracy.. W dyskusji należy podsumować wyniki badań i odnieść je do piśmiennictwa.. PZWL, Warszawa 2008 • Rozdział książki Należy podać: nazwiska autorów .podobne prace były prowadzone, np. w innym terenie, w innym kraju, na naszym terenie, ale np. 30 lat wcze śniej, lub dotyczyły pokrewnych organizmów lub podobnych zjawisk).. Promotor pracy nie powinien przyjmować więcej niż 20 studentów na seminarium licencjackie IV.. Praca oparta na analizie jednego przypadku Wstęp Rozdział I Założenia metodologiczne 1.1 Cel badań i problemy badawcze 1.2 Przedmiot badań 1.3 Metoda, techniki i narzędzia badawcze Rozdział II Analiza przypadku Rozdział II Proces pielęgnowania Dyskusja/podsumowanie Wnioski Streszczenie Bibliografia Załączniki 2.Stanisława Pigonia w K r o ś n i e INSTYTUT ZDROWIA I GOSPODARKI (14) KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO (14) Amelia Kowalska (16) Nr albumu: (12) Praca licencjacka (14) Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z progerią (18) Przyjmuję jako pracę licencjacką (10) Data i podpis promotora pracy (10) Promotor pracy: dr n. med..

Edycja pracy.

o Za ostateczną formę pracy odpowiada opiekun Charakter pracy Praca dyplomowa licencjacka na kierunku pielęgniarstwo powinna być pisana w2 Struktura pracy dyplomowej licencjackiej 1.. Praca licencjacka jest pracą z zastosowaniem metody studium przypadku (przypadek kliniczny lub w środowiskowej opiece zdrowotnej).. Strona tytułowa powinna być napisana wg załączonego wzoru (zał.. Recenzentem pracy licencjackiej może być pracownik WSA w Łomży z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora.W pracach magisterskich wymagane jest streszczenie i tytuł pracy w języku angielskim.. Obrona pracy magisterskiej powinna być przeprowadzona z prezentacją multimedialną w programie PowerPoint (ok. 10 slajdów), obrona pracy licencjackiej - wedle uznania promotora Praca zaakceptowana przez promotora pod względem merytorycznym powinna .Portal dla studentów fizjoterapii - Fizjoterapia, Materiały naukowe dla studentów, pomoce dla fizjoterapeutów, wszystko w jednym miejscu.. Dobrze wybrany temat pracy licencjackiej z pielęgniarstwa, to ten, który jest zbieżny z Twoimi aspiracjami zawodowymi .Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr10/2016 z dnia 10.05.2016r.. Recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan Wydziału..

Cel, materiał i metodyka pracy III.

Cytowanie piśmiennictwa 6.. Na końcu przedstawione zostaną rozważania odnośnie perspektyw zawodowych po pielęgniarstwie.. Sprawdź przykład takiego tekstu dla badań własnych wykonanych za pomocą kwestionariusza ankiety na terenie dwóch placówek edukacyjnych.. Objętość pracy nie powinna przekraczać 60 stron maszynopisu, 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich lat - zależnie .Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim (wg wzoru w załączniku nr 1) Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim (wg wzoru w załączniku nr 1) Spis treści Wstęp I.. Praca typu kazuistycznego w pielęgniarstwie to szczegółowy i systematyczny opis sytuacji pacjenta w ciągu pewnego okresu c z asu, a także opis zmian jakie w tym czasie zachodzą w zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu i funkcjonowaniu w chorobie lub niepełnosprawności.W tym artykule przedstawię Ci przykładowe tematy prac licencjackich z dziedziny pielęgniarstwo.. Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość A4 druk jednostronnyo tematyka pracy magisterskiej może stanowić kontynuację zagadnień przedstawionych w pracy licencjackiej.. Część teoretyczna - treści tworzące część teoretyczną umieszczone są w rozdziałach,DO PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE 2018/2019 1.. Spis piśmiennictwa 7.. Sprawdź przykład takiego tekstu dla badań własnych wykonanych za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej.. Dyskusja wyników i wnioski zostały wykonane razem i przedstawione w jednym rozdziale.. Dlatego już w trakcie pisania części teoretycznej zastanów się, które badania możesz wykorzystać w dyskusji.2.. Jak wygląda proces pisania pracy dyplomowej, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com .materiał dotyczący pisania pracy licencjackiej4 Praca kazuistyczna/Studium przypadku wstęp cel opisu przypadku opis (dane ogólne: sytuacja rodzinna, wiek, zawód, rodzaj pracy itp.; wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierająca omówienie i komentarze) wnioski, piśmiennictwo W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania.ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ - .. aby nie przedstawiać tych samych treści we wstępie, jak i w dyskusji.. Dyskusja powinna by ć oparta o prace cytowane ju ż wcze śniej w rozdziale "Przegl ąd pi śmiennictwa".Minimalna objętość pracy licencjackiej wynosi 25 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy).. Załączniki.. Przez Gość asiulaa, Wrzesień 24, 2010 w Dyskusja ogólna.. Przeanalizujemy w poniższym tekście, na co trzeba zwrócić uwagę, podczas pisania tego typu pracy.Na kierunku pielĘgniarstwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt