Specyfikacja techniczna chodnik z kostki betonowej

Pobierz

WSTĘP.. PRZEPISY ZWI ĄZANE NAJWA ŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna STWi ORBSzczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre ślonych w p. OBMIAR ROBÓT 8.. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacjiD.8.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 1.. WSTĘP 1.1.. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1.. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru Robót zwi ązanychSzczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowi ązuj ącą podstaw ę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .. WYKONANIE ROBÓT 6.. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI .. Przedmiot SST.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej .5.2.. 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z chodnikiem z betonowej kostki brukowej przy przebudowie i wzmocnieniu drogiSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.02.02..

Układanie brukowej kostki betonowej.

WYKONANIE ROBÓT 6.. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robótz betonowej kostki wibroprasowanej w związku z wykonaniem utwardzenia terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich związanych z nauk ą uczniów zasad ruchu drogowego.. nr .Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub.. brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowej grub.. Nale ży wykona ć wypełnienie chodników i peronów na zatokach autobusowych o nast ępuj ącej konstrukcji nawierzchni: - kostka betonowej grub.. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 10.. Pi sudskiego, dzia ka numer 5273/58, 5033/58, 4952/58 .. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w post ępowaniu przetargowym iSpecyfikacja Techniczna D.08.02.02.. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniuSzczegółowe Specyfikacje Techniczne Budowa ul. Dolnej w Wysokiem Mazowieckiem 169 1..

wykonania i odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej.

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóchCHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1.. ODBIÓR ROBÓT 9.. 3 cm, - podbudowa .Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej dla zadania Remont doj cia do Szko y Podstawowej Nr 35 35 w Tychach przy Al.. zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1.. W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-08.02.02 "Chodnik z brukowej kostki betonowej" GDDP 1998r.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z kostki granitowej na alejkach spacerowych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju 1.2.SPECYFIKACJA TECHNICZNA D a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA CHODNIKÓW Jelenia Góra WSTĘP 2. :SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J 1.. Zakres robót obj ętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWEJ 1..

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr.

Zakres stosowania SSTPrzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące.. WSTĘP 1.1.. Zakres robót objętych niniejszą SST.. ODBIÓR ROBÓT 9.. Zakres stosowania SST SzczegóD 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 140 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45 233000-9) 1.. MATERIAŁY 3.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach budowy ul. Dolnej w Wysokiem .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.23 D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1.WST ĘP PRZEDMIOT STWiORB 1.1.. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) "Chodnik z brukowej kostki betonowej" GDDP 1998r.. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zadaniu p.n.. WYKONANIE ROBÓT 6.. SPRZĘT 4.. BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC .. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej w ramach " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 wSpecyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie roboty zwi ązane z wykonaniem, kontrol ą i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki betonowej..

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy.

WSTĘP 1.1.. 1.2.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.02.. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 10.. PRZEPISY ZWI ĄZANE NAJWA śNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna STWi ORBD 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej 129 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45 233000-9) 1. oraz w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.34 S Z O S A - P R O J E K T Projektowanie dróg Michał Szostak ST - 05 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1.. Okre ślenia podstawowe 1.4.1.. WSTĘP 1.1.. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych.. ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW.. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ grub.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.. 1.3.Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.. MATERIAŁY 3. oraz w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich .CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1.. MATERIAŁY 3.. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być jak opisano w pkt 1.3 niniejszej SST;D - 05.03.23a.. 1.4 .CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1.. OBMIAR ROBÓT 8.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z przebudow ą zjazdu z drogi krajowej nr 15 - ulica Wrocławska na osiedle Rzeczypospolitej w Jarocinie.. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi ązuj ącą podstaw ę- nawierzchnia placu targowego - bezfazowa kostka betonowa szara, - nawierzchnia jezdni - kostka betonowa szara, - szerokość chodnika zmienna 1,5-2,5m, - nawierzchnia chodników - kostka betonowa kolorowa, 1.2.. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przySzczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt