Dokumentacja hydrogeologiczna pdf

Pobierz

Przedmiotem umowy bylo wykonanie badan, w celu rozpoznania warunków6.. pdf Zasady obsługi klientów w NAG Covid 19 (278 KB) UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZGROMADZONYCH W BAZACH DANYCH PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ.. z o.o .Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień do wydobywania węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" wg stanu na 31.12.2015 r. Projektowana maksymalna rzędna odwadniania: - 530 m n.p.m. (głębokość 780 m) część I - tekst Sporządzający dokumentację: Wykonawca:Plik Dokumentacja hydrogeologiczna wymagania wg rozporządzenia.pdf na koncie użytkownika Le_Kott • folder Promieniowanie jonizujące • Data dodania: 6 mar 2018raporty o oddziaływaniu na środowisko karty informacyjne przedsięwzięcia; przeglądy ekologiczne; prognozy oddziaływania na środowisko; obszar NATURA 2000; inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze; postępowania odwoławcze; analizy porealizacyjne; wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, na wprowadzanie do powietrza gazów .Dokumentacja zawiera wyniki prac i badań wykonanych zgodnie z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi aktualnie wytycznymi oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 03.10.2005 (Dz. U. Nr 201 z 2005, poz. 1673).. z 0.0. z Warszawy na podstawie Umowy nr 1 znak GNiOS-7064/I/1/2009, zawartej dnia 13 stycznia 2009 r. z Gmina Debno..

Dokumentacje hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska składają się z części tekstowej i graficznej.

Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych; 2) określenia warunków hydrogeologicznych .Szczegółowe zasady korzystania z informacji geologicznej w NAG zostały opisane w poniższym dokumencie (do pobrania w formacie PDF).. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych .Do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów stosuje się wymagania określone w art. 89 dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ust.. 4 pkt 2, nie sporz ądza si ę w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej okre ślaj ącej warunki hydrogeologiczne.. 14.38 ZOOSdokumentacji hydrogeologicznej, a nastçpnie na ich podstawie niŽej wymienione dokumentacje: Dokumentacja hydrogeologiczna okrešlajQca warunki hydrogeologiczne w zwiazku z ustanawianiem obszarów ochronnych Glównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 Subzbiornik Zlotów — Pila — Strzelce KrajeñskieDokumentacja hydrogeologiczna jest zbiorem dokumentów ilustrujących wyniki badań warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określonego obszaru w określonym celu praktycznym (w przypadku projektowania ujęć wód podziemnych, prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, komunikacyjnych itp)..

Dokumentacja hydrogeologiczna ... 1 WSTEP Niniejsza dokumentacja zostala zrealizowana przez firme GEOINVIREX - APRT Sp.

Prawo geologiczne i górnicze wyróżnia następujące rodzaje dokumentacji geologicznej: .. Dokumentowany otw6r nr 8 eksploatowany bedzie w ramach zasob6w eksploatacyjnych ujecia zatwierdzonych w ilosci : Q = 183,0 m 3 /h przy S = 13-24m (zal.. Następnie,dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia .. W pierwszym etapie zostało zlecone wykonanie takich do-kumentacji dla 5 wytypowanych odcinków autostrad zlokalizowanych w różnych częściach Polski, o zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych.. Karty informacyjnej dokumentacji, o której mowa w ust.. 2014, poz. 596), przy uwzględnieniu wymogów stawianych dla Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunkiRACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna.. Przedmiotem opracowania jest wykonanie badan w celu rozpoznania warunków1..

Część tekstowa dokumentacji, o ...Dokumentacja hydrogeologiczna ... 1 WSTEP Niniejsza dokumentacja zostala zrealizowana przez firme Geoinvirex-APRT Sp.

603045882 e-mail: -----Art. 90 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.. Cz ęść graficzna dokumentacji, o których mowa w ust.. Dokumentacja zawiera część analityczną, zestawienie wyników badań i pomiarów terenowych, ich interpretacje oraz wnioski praktyczne.Dokumentację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel.. 1) załączniku nr 1 do rozporządzenia - dla dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (będących, z wyłączeniem zasobów dyspozycyjnych solanek, wód leczniczych i termalnych, zasobami wód podziemnych dostępnymi do zagospodarowania, stanowiącymi średnią z .Efektem naszych działań może być dokumentacja hydrogeologiczna, operaty, opinie lub gotowe wnioski dla osób ubiegających się o pozwolenie wodnoprawne..

Wyniki badań hydrogeologicznych, hydrologicznych, geofizycznych, jakościowych wód podziemnych i modelowych, wrazDokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

W dokumentacji tej określa się również sposób zagospodarowania złoża węglowodorów, zasoby wydobywalne, a także optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów tego złoża, w szczególności przez .Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.. Szczegółowe informacje o bazach danych hydrogeologicznych »5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 596), które zgodnie z art. 26 ust.. Według Prawa geologicznego i górniczego dokumentacje przygotowuje się w .Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych (plik .pdf, rozmiar: 12,2 MB) Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne) Słownik hydrogeologiczny (plik .pdf, rozmiar: 6,9 MB)Dokumentacja hydrologiczną nazywamy zbiór dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych określonego obszaru, sporządzoną dla określonych celów praktycznych.. - Akty Prawne.. 1, sporządza się w postaci: 1) papierowej; 2) elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych, zabezpieczonej przed ingerencją w jej treść..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt