Jak powstaje wybrzeże namorzynowe

Pobierz

Biorąc zaś pod uwagę genezę i przebieg linii brzegowej wyróżnić można wiele typów wybrzeży morskich, m.in. fiordowe, szkierowe (szerowe), riasowe, dalmatyńskie, mierzejowo-zalewowe, lidowo-lagunowe.. Wybrzeże mierzejowo-zalewowe powstało poprzez odcięcie zatoki mierzeją utworzoną przez prąd przybrzeżny , który nanosił materiał potrzebny do jej powstania.. Pływy dzielimy na: Odpływy - obniżanie poziomu od najwyższego do najniższego (na wybrzeżu wysokim obserwujemy obniżenie się wody, natomiast na niskim odsłania się szerokość plaży), Przypływy - podniesienie poziomu od najniższego do najwyższego ( na wybrzeżu .W wyniku akumulacji i powstawania mierzej mamy obecnie takie jeziora jak: Łebsko, Sarbsko, Jamno, Gardno, Kopań.. Częściowo odcięta mierzeją od morza zatoka staje się zalewem, a zamknięta całkowicie - jeziorem.Wybrzeża klifowe są wysokie.. Mierzeja łącząca się z lądem tylko jednym końcem nosi nazwę kosy.wybrzeża mierzejowe - powstają, kiedy linia brzegowa jest niewyrównana, a niesiony przez wodę materiał przesuwa się wzdłuż brzegu, aż w końcu osadza się w postaci półwyspu - mierzei stopniowo zamykającej zatokę.. Wybrzeże to występuje m.in.: w płn.-zach.2 days agoWybrzeża namorzynowe tworzą się w gorącym klimacie, w strefie gdzie występują duże amplitudy.. Charakterystyczną cechą wybrzeży namorzynowych jest obecność korzeni oddechowych oraz korzeni podporowych.Wybrzeże namorzynowe Sposób i miejsce powstawania: w klimacie gorącym, w strefie pływów o dużych amplitudach, ale przy niewielkiej energii fal; korzenie słonolubnych roślin tworzą plątaninę, w której gro­madzą się osady - brzeg narasta.Wybrzeże namorzynowe (zwane też mangrowe) - typ niskiego wybrzeża porośniętego słonolubnymi lasami namorzynowymi, o dużej amplitudzie pływów i małym falowaniu, charakterystyczny dla strefy międzyzwrotnikowej..

Wybrzeża namorzynowe występują w strefie międzyzwrotnikowej.

Wybrzeża fiordowe występują tylko w Norwegii.. Przykładem może być Nowa Gwinea, Kuba, Kolumbia czy Zatoka Bengalska.. Wybrzeże narastające: powstają wskutek wynurzenia się dna morskiego (np. w Zatoce Botnickiej) lub budującej działalności morza (np. wybrzeże mierzejowo - zalewowe), rzek (np. wybrzeże deltowe), organizmów (np. wybrzeże mangrowe).. Marszowe wybrzeża charakteryzują się płaską, rozległą powierzchnią.Mierzeja jest długim wynurzonym wałem, odcinającym wody zatoki (zalewu) lub jeziora nadbrzeżnego, wytworzonym przez akumulację piasku niesionego właśnie prądami przybrzeżnymi i wyrzuconego na brzeg przez przybój a następnie przewiewanego przez wiatr.. Wybrzeże namorzynowe, zwane też mangrowym - typ niskiego wybrzeża porośniętego słonolubnymi lasami namorzynowymi, o dużej amplitudzie pływów i małym falowaniu, charakterystyczny dla strefy międzyzwrotnikowej.. Namorzyny najchętniej porastają więc rafy koralowe, wybrzeża zatok, laguny oraz ujścia i delty rzek.. Podmywane są wystające odcinki wybrzeża, zamykane lub odcinane - zatoki.Sognefjorden Wybrzeże fiordowe - rodzaj wybrzeża wysokiego, które powstaje w wyniku zalania morzem długich, wąskich, głębokich (U-kształtnych) dolin polodowcowych ( fiordów) na obszarach górskich..

Po stronie rafy wybrzeże ma stoki łagodne, zaś od strony morza strome.

Roślinność chroni brzeg przed działalnością fal.Wybrzeże morskie określamy jako: Możliwe odpowiedzi: 1. pas przebiegający na styku lądu i morza, który jest kształtowany przez procesy będące bezpośrednią konsekwencją ruchu wody morskiej, zwane litoralnymi., 2. obszar położony między najdalszym i najmniejszym zasięgiem napływających wód morskich, podlega działaniu rzeźbotwórczych procesów litoralnych., 3. linia styku powierzchni lądu i morza.Wśród wybrzeży akumulacyjnych, niskich wyróżniamy: Wybrzeże mierzejowo-zalewowe - powstaje w toku kształtowania mierzei (kosa) za sprawą fal i prądów przybrzeżnych na płytkich morzach.. Wybrzeże fiordowe .Typy wybrzeży morskich: - fiordowe: jest to wybrzeże wysokie, powstałe przez zalanie dolin polodowcowych.. Na dnie tworzą się rafy koralowe.Na północy kontynentu pojawia się wybrzeże namorzynowe, miejscami przechodzące w wybrzeże klifowe lub mierzejowo-lagunowe.. Występują także liczne fragmenty deltowe (Amazonka, Orinoko) i esutariowe (Rio de la Plata).Ze względu na genezę rozróżnia się główne 2 typy wybrzeży: 1.. Korzenie słonolubnych roślin tworzą plątaninę, w której gromadzą się osady - brzeg narasta.Jako rośliny, namorzyny są formacją ziemno-wodną, która tworzy się na przybrzeżnych płyciznach morskich - szczególnie w miejscach osłoniętych od niszczycielskiej siły fal wodnych i wiatrów..

Z czasem z zatoki powstaje zalew,a następnie jezioro przybrzeżne (słone).

- koralowe - występują tylko w strefie ciepłej.. Wybrzeża namorzynowe powstają ze szczątków zwierząt zwanych namorzynami.i) namorzynowe- powstają tylko w strefie ciepłej, gdzie nad brzegiem mórz rosną słonolubne lasy namorzynowe; przykłady- Zatoka Gwinejska j) koralowe - charakterystyczne dla strefy ciepłej; tworzy się rafa koralowa zbudowana z korali, ukwiałów, gąbek, krabów, itp.; przykłady- Wielka Rafa Koralowa na Morzu Koralowym u wybrzeży .Między wybrzeżem a barierą występuje często płytka laguna.. Roślinność wkracza nawet w ten obszar dna, który odsłania się w czasie odpływu, osłaniając brzeg przed działalnością fal.. Wybrzeża tego typu możemy spotkać na: Sri Lance, Tunezji, Sumatrze, Nowej Gwinei, Kubie, Belize, Kolumbii, Zatoce Bengalskiej .Wybrzeże riasowe - wybrzeże na skraju obszaru górskiego (ale nie zlodowaconego) lub wyższego, rozcięte przez głębokie doliny rzeczne będące obecnie zatokami, powstałe w wyniku podnoszenia się poziomu wód morskich lub obniżenia lądu..

Również wybrzeże wschodnie jest mało urozmaicone, głównie niskie, zabagnione lub namorzynowe.

Doliny te tworzą zatoki (do kilkuset km długości) o stromych ścianach sięgających kilometra wysokości.. 2.Wybrzeże wyrównane (wyrównane prostopadłe) - wybrzeże składające się z odcinków niszczonych i narastających, wskutek czego zmniejsza się równocześnie linia brzegowa.. Brzeg może narastać pod wpływem plątaniny powstałej przez korzenie słonolubnych roślin.. Występowanie tego typu wybrzeża: Norwegia, Szkocja, Islandia, Patagonia oraz Grenlandia; - szkierowe: powstałe poprzez częściowe zatopienie pagórkowatego .TodayJak działają pływy wód?. Wybrzeże to obfituje w długie i kręte zatoki, wyspy i półwyspy prostopadłe do lądu.Będąc nad morzem zaobserwować można najczęściej 2 typy wybrzeży: - niskie, np. plaża, - wysokie, np. klif.. Są płaskie, porośnięte lasami i zaroślami rosnącymi przy brzegu morza, w wodzie.. Mierzeje powstają dzięki przybrzeżnym prądom morskim.. W czasie przypływu drzewa znajdują się pod wodą a miedzy korzeniami gromadzą się osady i narasta brzeg.. Pływy (inaczej przypływy i odpływy) są to cykliczne wahania poziomu wód w oceanie.. Wybrzeże dalmatyńskie składa się z wysp leżących prostopadle do brzegu.. Są to wybrzeża płaskie porośnięte często lasami i zaroślami namorzynowymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt